Privacy beleid Stötefalk & Lampe Orthopedie 

Als zorgaanbieder heeft Stötefalk & Lampe Orthopedie veel te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de  AVG en de  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook conformeert Stötefalk & Lampe Orthopedie zich aan de  Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

Wat we met uw gegevens doen, en welke rechten u als klant van Stötefalk & Lampe Orthopedie heeft, leest u hieronder.

Welke gegevens hebben wij van u?

U heeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:

• uw naam, adres en woonplaats

• uw burgerservicenummer (BSN)

• uw geboortedatum

• uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)

• uw bank- en betaalgegevens

• uw gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid

Ook ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van u. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit uw huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Onze adviseurs zijn verplicht om zorgvuldig met uw medische gegevens om te gaan en elke Stötefalk & Lampe Orthopedie medewerker die deze gegevens verwerkt heeft een geheimhoudingsplicht.

Met gegevens over uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over uw gezondheid ook gebruikt voor controles door uw zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

Met uw verzekeraar

Om uw declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door uw zorgverzekeraar op deze declaraties.

Als u gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet.

Voor onderzoeken

Klanten met een bepaalde aandoening, zoals diabetes kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma’s voor onderzoek. In deze situaties worden uw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ook voor klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij u vragen of u hieraan wilt meewerken en of u uw gegevens ter beschikking wilt stellen aan een derde partij hiervoor.

Aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden zoals een bedrijf dat de mogelijke verzending van uw producten voor haar rekening neemt.

Uw gegevens worden niet buiten de EER gedeeld.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij passen binnen heel Stötefalk & Lampe Orthopedie beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging en zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van Stötefalk & Lampe Orthopedie. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27001 en de NEN 7510 norm die specifiek voor de zorg is.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitvoeren van risicoanalyses en interne controleplannen en onafhankelijke audits. Daarnaast staan wij onder direct toezicht van verschillende toezichthouders, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Stötefalk & Lampe Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen.

Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij u akkoord heeft gegeven om deze langer te bewaren.

Beveiligde site

Ook de Stötefalk & Lampe Orthopedie website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:

• inzage van de gegevens die wij van u hebben.

• rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt.

• gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

• beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

• overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener.

• bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

• het intrekken van uw toestemming.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Dan kunt u een e-mail versturen met uw verzoek naar contact@stotefalklampe.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek of vraag. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie

De versie van dit privacy statement kan veranderen door aanpassingen in de wet of regels of door verandering van onze producten of diensten. Deze laatste versie is van 18-02-2020.